Establish a liaison office in Turkey

As stated in 7. number of Foreign Direct Investment Law Implementation Regulation, the following documents will be filed with the Treasury to establish a liaison office in Turkey:

a) The original copy of the Activity Document of the parent company, certified by the relevant Turkish Consulate or within the framework of the Hague States Private Law Conference, in accordance with the provisions of the Contract for the Abolition of Certification of Foreign Official Documents,

b) Annual Report or balance sheet and income statement prepared about the parent company,

c) The original of the authorization certificate to be given to the person who will be appointed to carry out the activities of the liaison office,

d) In case the establishment of the liaison office is carried out through another person, the power of attorney.

Again, as stated in article 6 of the related regulation; Applications regarding the establishment and extension of the period are concluded within 5 working days from the date of application, provided that the requested information / documents are complete and complete.

Provisions on the Operation of Liaison Offices

It is determined as follows by the regulation of the relevant law.

a) The liaison offices, which have obtained a license, send a copy of the registration certificate to the tax office to the General Directorate within 1 month at the latest. Offices shall report their new addresses to the General Directorate within 1 month at the latest in case of change of address.

b) By the liaison offices, until the end of May every year, the “Information Form Regarding the Activities of the Liaison Offices” is filled in and sent to the Undersecretariat. Documents indicating that the expenses of the bureau last year are covered by foreign currency sent from abroad are attached to these applications.

c) Liaison offices are granted an operating license for a maximum of 3 years. In the extension of liaison offices, a maximum extension of 3 years can be granted each time, taking into account the past year’s activities and plans and targets for the future.

d) In the event that the liaison offices terminate their activities, the quit-probe receipt to be received from the relevant tax office is sent to the General Directorate. Offices cannot request a transfer, except for the balance resulting from closing and liquidation.

e) The Undersecretariat may revoke the establishment permissions of the liaison offices that are found to be in violation of the legislation and notify the decision to cancel.

Status of Liaison Offices Against Turkish Tax Laws

Evaluation in terms of Corporate Tax;

Liaison offices in Turkey, except for the purpose of making an income-generating activities (liaison offices in commercial activity in Turkey) receive permission. Therefore, since there is no commercial activity, it will not be possible to tax this, as there will be no commercial gain. There are various decisions and features of the Council of State regarding this issue at various times. Liaison offices will make and pay tax withholdings for payments other than the payments made to the servant (article 23/14 of G.V.K) listed in article 94 of GVK. Apart from the scope of Article 94 of the said GVA, liaison offices established and operating in accordance with the above conditions have no tax liability. Based on this explanation, liaison offices are not obliged to keep compulsory books in accordance with the VUK provisions according to the balance sheet procedure.

Evaluation in terms of Value Added Tax;

Value Added Tax Law No. 3065 No. 1 according to the provisions of Article 1 commercial, industrial, agricultural activities and delivery made in Turkey in the framework of self-employed activities and services constitute the subject of the value added tax. Accordingly, commercial, industrial, agricultural or self-employment activities must be carried out in order to be able to talk about VAT liability. Since the liaison offices are established on the condition that they do not engage in any way, they do not need to establish a VAT obligation. There are many features on the subject.

Evaluation in terms of Income Tax Withholding;

Income Tax Law of the 23/14 subparagraph, “legal or business center in Turkey without non-resident taxable employer to employee service connoisseur Besides, the wages paid in foreign currency through earnings it generates outside the employer’s Turkey is exempt from income tax.” Payments to be made to the personnel to be employed in the liaison office are based on income tax, i.e. Art. Within the scope of 94, it is the exception of the withholding that the employer should make as responsible. These conditions are listed as follows;

1- Wage payment will be paid over the income earned by the narrow taxpayer employer abroad. So staff wages will be paid by the parent company abroad and will be sent to Turkey. It would be better to prove that the transfers are sent to the liaison office bank account.

2- Wage payments are made in foreign currency, not in Turkish Lira….

“If you don’t see What you want please ask for it…”

Türkiye’de irtibat bürosu kurmak

Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 7.maddesinede belirtildiği üzere, Türkiye’de irtibat bürosu kurmak için aşağıdaki belgelerle Hazine Müsteşarlığa müracaat edilir:

a) Ana şirkete ait ve ilgili Türk Konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş Faaliyet Belgesi aslı,

b) Ana şirket hakkında hazırlanmış Faaliyet Raporu veya bilanço ve gelir tablosu,

c) İrtibat bürosunun faaliyetlerini yürütmekle görevli olarak atanacak kişiye verilecek yetki belgesi aslı,

d) İrtibat bürosunun kuruluş işlemlerinin başka bir kimse aracılığı ile yürütülmesi durumunda vekaletname aslı.

Yine ilgili yönetmeliğin 6.maddesinde belirtildiği üzere; kuruluş ve süre uzatımına ilişkin müracaatlar, istenilen bilgi / belgelerin tam ve eksiksiz olması kaydıyla, başvuru tarihinden itibaren 5 iş günü içinde sonuçlandırılır.

İrtibat Bürolarının İşleyişi Hakkında Hükümleri

İlgili kanunun yönetmeliği ile aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

a) Kuruluş izni alan irtibat büroları, vergi dairesine kayıt belgesinin bir örneğini en geç 1 ay içinde Genel Müdürlüğe gönderirler. Bürolar, adres değişikliği durumunda yeni adreslerini en geç 1 ay içinde Genel Müdürlüğe bildirirler.

b) İrtibat bürolarınca, her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar, büronun geçmiş yıl faaliyetleri hakkında, “İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formu” doldurularak Müsteşarlığa gönderilir. Bu müracaatlara, büronun geçmiş yıl harcamalarının yurt dışından gönderilen dövizlerle karşılandığına ilişkin belgeler eklenir.

c) İrtibat bürolarına azami 3 yıllık süre ile faaliyet izni verilir. İrtibat bürolarının süre uzatımlarında, geçmiş yıl faaliyetleri ile geleceğe yönelik plan ve hedefleri dikkate alınarak, her defasında azami 3 yıl olmak üzere süre uzatımı verilebilir.

d) İrtibat bürolarının faaliyetlerini sona erdirmesi durumunda kapatma işlemi için, ilgili vergi dairesinden alınacak iş bırakma-yoklama fişi Genel Müdürlüğe gönderilir. Bürolar, kapanış ve tasfiye sonucunda oluşan bakiye haricinde, transfer talebinde bulunamazlar.

e) Müsteşarlık, mevzuata aykırı davrandığı tespit olunan irtibat bürolarının kuruluş izinlerini iptal edebilir ve iptal kararını ilgili mercilere bildirir.

İrtibat Bürolarının Türk Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu

Kurumlar Vergisi Açısından Değerlendirme;

İrtibat büroları Türkiye’de gelir getirici bir faaliyet yapma amacı dışında (irtibat büroları Türkiye’de ticari faaliyette bulunamazlar) izin almaktadırlar. Dolayısıyla ticari faaliyette bulunulmaması nedeniyle, ticari bir kazanç oluşmayacağından bunun vergilendirilmesi de söz konusu olamayacaktır. Bu konu ile ilgili çeşitli zamanlarda bu yönde verilen Danıştay kararları ve özelgeler bulunmaktadır. İrtibat büroları, GVK’nın 94. maddesinde sayılan ve hizmet erbabına yaptıkları ücret (G.V.K. nun 23/14. maddesi kapsamındaki ücret) ödemeleri dışındaki ödemeler için, vergi tevkifatı yapacak ve ödeyeceklerdir. Söz konusu GVK’nın 94. madde kapsamı dışında, yukarıdaki şartlara uygun olarak kurulan ve faaliyet gösteren irtibat bürolarının vergi mükellefiyeti bulunmamaktadır. Bu açıklamaya istinaden irtibat bürolarının VUK hükümleri çerçevesinde bilanço usulüne göre zorunlu defterleri tutmaları zorunluluğu da bulunmamaktadır.

Katma Değer Vergisi Açısından Değerlendirme;

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1. maddesinin 1 numaralı bendine göre ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisinin konusunu teşkil etmektedir. Buna göre KDV mükellefiyetinden söz edilebilmesi için ticari, sınai, zirai veya serbest meslek faaliyetinin yapılıyor olması gereklidir. İrtibat büroları hiçbir şekilde ticari faaliyette bulunmamak şartıyla kuruldukları için KDV mükellefiyeti tesis ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Konu ile ilgili olarak çok sayıda özelge bulunmaktadır.

Gelir Vergisi Stopajı Açısından Değerlendirme;

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23/14 numaralı bendinde, “Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerin yanında çalışan hizmet erbabına, işverenin Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretler gelir vergisinden istisnadır.” açıklamasına istinaden irtibat bürosunda çalıştırılacak personele yapılacak ücret ödemeleri belirli şartlar dahilinden gelir vergisinden, yani GVK md. 94 kapsamında işverenin sorumlu sıfatıyla yapması gereken tevkifattan istisnadır. Bu şartlar şu şekilde sıralanmaktadır;

1- Ücret ödemesi dar mükellef işverenin yurt dışında elde ettiği kazancı üzerinden ödenecektir. Yani personel ücretleri yurt dışındaki ana şirket tarafından karşılanacak ve Türkiye’ye gönderilecektir. Burada transferlerin irtibat bürosu banka hesabına gönderilmesi ispat açısından daha doğru olacaktır.

2- Ücret ödemeleri Türk Lirası olarak değil, döviz olarak yada dövize endeksli Türk Lirası yapılacaktır.

3- Tabii ki bu şartların kontrolü içinde gerekli belgelerin (banka dekontları, döviz alım belgeleri, yurt dışı transfer dekontları vb.) temini ve saklanması zorunludur.

Yukarıda sayılan ücret ödemeleri hariç, irtibat bürolarının, G.V.K.’nun 94’üncü maddesinde bentler halinde sayılan ödemeleri yapmaları halinde tevkifat yapmaları mecburidir. Örneğin, irtibat bürolarında görevli kimselerce yapılacak kira ödemeleri, muhasebeci veya tercüme bürolarına yapılan serbest meslek ödemeleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılması zorunludur.

Damga Vergisi Açısından Değerlendirme;

Damga Vergisi Kanun’unda irtibat bürolarında çalışan personele yapılacak ücret (G.V.K. nun 23/14. maddesi kapsamındaki ücret ödemeleri) ödemelerinde, 8 Temmuz 2006 tarihli 5535 sayılı kanun öncesine kadar, ücret ödemelerini vergiden istisna eden herhangi bir hüküm olmadığından, yapılacak ücret ödemelerinden damga vergisi kesintisi yapılmaktaydı. Ancak bu tarihten sonra 5535 sayılı kanunun 8. maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. Maddesine göre, Gelir Vergisinden istisna olan ücretler damga vergisinden de istisna edilmiştir. İlgili tarih sonrası irtibat bürolarındaki ücret ödemelerinde damga vergisi kesintisi yapılmayacaktır.

Sosyal Sigortalar Mevzuatı Açısından Değerlendirme;

İrtibat bürosunda çalışan personel Türk ise ücreti üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılmayacak, ancak SSK işçi ve işveren primi kesilerek sigorta müdürlüklerine yatırılacaktır. 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun “Sigortalı Sayılmayanlar” başlıklı 3. maddesinin (G) bendinde; “Yabancı bir memlekette kurulu herhangi bir müessese tarafından ve o müessese nam ve hesabına Türkiye’ye bir iş için gönderilen ve yabancı memlekette sigortalı olduğunu bildiren yabancı kimseler” hükmü yer almaktadır. İrtibat bürolarında çalışan yabancı personel merkezi yurt dışında bulunan ve o müessese nam ve hesabına hareket eden kişilerdir. Bu personelin Türkiye’de sigortalı sayılmaması için yabancı personelin mukim olduğu ülke ile sosyal sigortalar anlaşması bulunması, ikinci olarak yabancı memlekette sigortalı olduğuna dair ilgili ülke makamlarından alınan belgenin bulunması ve bu belgenin bağlı bulunduğu SSK müdürlüğünce onaylanması gerekmektedir. Kişi eğer kendi ülkesinde sosyal güvenlik kurumuna tabi olduğunu yukarıda şekilde ispat ederse ise ülkemizde SSK primi ödemeyecek, ülkesinde sosyal güvenlik kurumuna tabi değil ise Türkiye’de SSK primi ödeyecektir.

SONUÇ

İrtibat bürolarının kuruluşuna izin verilmesinin amacı yukarıda da kısaca bahsedildiği gibi Türkiye’de yabancı sermayenin teşvik edilmesi, yurtdışından yatırımların arttırılması ve ülkemizin tanıtılmasını sağlamaktadır.Yabancı yatırımların ülkemiz ekonomisine katkısını göz önünde bulundurarak bu konudaki teşviklerin geliştirmesinin ülke ekonomisi açısından önemli ve gerekli olduğu görüşündeyim.