Şirketimiz bünyesinde serbest bölge uygulamaları tecrübesine sahip Yeminli Mali Müşavir ortaklarımız sayesinde, Türkiye’deki şirketlerin serbest bölgelerde kurulmuş şirketlerle ilişkilerinde veya serbest bölgedeki şubenin Türkiye’deki merkezle ilişkilerinde riskli uygulamalar ortaya konulup yönetimle paylaşılır ve düzeltilmesi için gerekli destek sağlanır. Ayrıca, grup şirketleri arasındaki ilişkiler, gider paylaşımı, yapılan giderlerin yansıtılması, grup içi

Yasa gereği tutulması gereken defterlerin kayıt usulü ve tasdik yönünden Tüm vergi mevzuatları çercevesinde kontrolünün yapılması, İşletmeye ait Katma Değer, Muhtasar, Damga vergisi, Geçici vergi beyannameleri ile SSK. Bildirgelerinin dönemler itibarı ile tahakkuklarının ve muhasebeye intikallerinin kontrolü, Personel bordrolarının sondaj yöntemi ile bir bütün olarak kontrolü, Şirketin düzenlemiş olduğu faturaların sondaj

Kurumlar Vergisinin Konusu ve  Özellikleri Kurumlar Vergisi Tam ve Dar mükellefleri ve Özellikleri (Sermaye Şirketleri, Kooperatifler, İktisadi Kamu Kuruluşları, Dernek ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler, İş Ortaklıkları (Joint Venture), Döner Sermayeli İşletmeler Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Muafiyetler Diğer Kanunlarda Yer Alan Muafiyetler Kurumlar Vergisi Kanunu’na Göre İstisna Kapsamına Alınan Kazançlar

• Ticari Faaliyetlerin Özellikleri • Şahıs Şirketlerinin Ortaklık Yapısı ve Vergilendirmede özellik arz eden hususlar • Bilanço esasına tabi Birinci sınıf Tacirlerin Gerçek Usulde Vergilendirmesi • İşletme Hesabı esasına tabi İkinci sınıf Tacirlerin Gerçek Usulde Vergilendirmesi • Birinci Sınıftan İkinci Sınıfa Geçiş Koşulları • İkinci Sınıftan Birinci Sınıfa Geçiş Koşulları

K.D.V.          : 1 ve 2 no’lu K.D.V. Beyannamelerinin düzenlenmesi, Tahakkuku ve bildirimi ile aylar  ve yıllar itibariyle beyanname değerlerinin    karşılaştırmalı analizinin yapılması. MUHTASAR    : Muhtasar Vergi Beyannamelerinin düzenlenmesi, Tahakkuku ve Bildirimi ile Beyannameyi oluşturan kalemlerin detaylı   Raporlanması. GELİR           : Ticari Kazanç (1. ve 2. sınıf Tüccarlar ve adi ortaklıklar) Menkul Sermaye İradı (Faiz, Temettü, alım satım kazancı)   Gayrimenkul   Sermaye  (Kira Geliri)   Diğer Gelirlere ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin    Hazırlanması,

Yabancı Şirket Kuruluşu (Anonim ve Limited) Yabancı Şirket Şube veya irtibat Bürosu Açılışı Serbest Bölgelerde Şirket Kuruluşu Anonim Şirket Kuruluşu Limited Şirket Kuruluşu Adi Ortaklık   Kuruluşu Şahıs Firması Kuruluşu Şirket Dönüşüm İşlemleri (Ltd.Şti.’den Anonim Şirkete veya Tersi Dönüşüm) Sermaye Artırımı ve Sermaye Ödendi rapor düzenleme Hisse Devri Adres Nakli Şube, Depo,

• Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri müşterilerimiz için verdiğimiz mali danışmanlık hizmetleri genel hatları itibariyle aşağıdaki şekilde sıralanabilir: • Vergi ve SSK mevzuatı değişikliklerinin devamlı şekilde takibi ile, değişikliklerin sirküler halinde bildirilmesi, • Aylık beyannamelerin kontrolü, • Şirke tatbikatının muhasebe ve vergi yönünden takip ve kontrolü, • Şirket yöneticileri ile

KDV iadesi prosedürü firmalar için oldukça uzun ve çaba harcanmasını gerektiren bir süreçtir. Bu işlemlerden sonuç almak ancak Vergi İdaresi ile uyumlu bir çalışma ile mümkün olabilmektedir. Tasdik raporunun düzenlenmesi, nakit iadenin alınması ve teminatların çözülmesi sürecinde şirketimizin sunduğu hizmetler idari süreci hızlandırmak suretiyle şirketlere avantaj sağlamaktadır.

• Şirketin yürürlükteki yasalara, genel kabul görmüş muhasebe standartları ve ilkelerine, modern işletmecilik anlayışı ve karlılık prensibine göre denetlenmesi iç denetimin konusunu oluşturmakta olup bu hizmet şirketimizin deneyimli kadroları tarafından verilmektedir. Ayrıca yaptığımız diğer denetimler genel olarak şu şekilde sıralanabilir ; • Şirket iç muhasebe sisteminin gözden geçirilmesi. • Şirketin

• TL ve Döviz Cinsinden Konut Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi • TL ve Döviz Cinsinden İşyeri Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi • İşyeri Kira Gelirlerinden artan Stopaj alacağının iade işlemleri • Yurtdışında Yaşayan T.C. Vatandaşlarının Elde ettiği Gayrimenkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi • Yabancı Ülke Vatandaşlarının Türkiye’de elde ettiği Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi • Çifte