Henüz kanunlaşmamakla birlikte TBMM de görüşülmekte olan yeni vergi düzenlemelerine ilişkin kanun teklifinde yer alan maddelerin bir kısmı gerek ticari kazanç, gerekse serbest meslek faaliyetlerine ilişkin kullanılan binek otomobillerin alımında ödenen KDV ve ÖTV, envantere alınanların amortismanları ve giderleri ile kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerin vergi matrahından indirim konusu yapılabilecek kira bedellerine ilişkin sınırlamalar ile ilgili.

Öngörülen düzenleme herhangi bir işletme büyüklüğü, faaliyet alanı, işletme içinde hangi amaçlı kullanıldığına bakılmaksızın tüm binek otomobilleri kapsamına almakta. Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç tutulmakta. Ancak her halükârda binek otomobillerin ticari ve mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi amacına yönelik olması gerekir. İşletme faaliyeti dışında veya kazancın elde edilmesine yönelik olarak kullanılmayan binek otomobillerin envantere alınmış olsa bile giderlerini vergi matrahının tespitinde indirimi zaten mümkün değil.

Yeni getirilmesi öngörülen düzenleme ile ticari kazanç elde edenler ile serbest meslek faaliyetinde bulunanların binek otomobillerine ilişkin amortisman ve giderlerine ilişkin sınırlamalar şöyle;

Gider Türü Gider Tavan Tutar ve Oran
Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerin her birine ilişkin giderleştirilebilecek aylık kira bedeli (*) 5.500.-TL
Binek otomobillerin iktisabına ilişkin giderleştirilebilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamı 115.000.-TL
Binek otomobillere ilişkin giderlerden vergi matrahından indirilebilecek oran(*) % 70
İlk iktisap bedeli üzerinden giderleştirilecek amortisman tavanı (*) 135.000.-TL
KDV ve ÖTV tutarının maliyete dahil edilmesi halinde ilk iktisapta giderleştirilebilecek amortisman tavanı (*) 250.000.-TL

*Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç

İndirim Konusu Yapılamayan Giderler Ne Olacak?

Faaliyet ile ilgili olmakla birlikte vergi matrahından kanunlarda yer alan düzenlemeler gereği indirim konusu yapılamayan giderler ilgili firmaların gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinde Kanunen Kabul Edilmeyen Gider (KKEG) olarak vergi matrahlarına ilave edilmekte. Bu nedenle işletmelerin gelir tabloları ve bilançolarında yer alan ticari kazançları ile vergi matrahını oluşturan mali kazançlar farklılık göstermekte. KKEG olarak binek otomobillerin motorlu taşıt vergileri, trafik cezaları, para cezaları gibi faaliyetleri ile ilgili olsa bile kanun gereği vergi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmeyen ödemeler yer almaktadır.

Öngörülen düzenleme ile aylık 5.500.-TL’nin üzerinde binek otomobil kiralamalarında bu tutarı aşan kısmın da KKEG olarak kayıtlara alınması gerekir.

Yine binek otomobillere ilişkin yapılan giderlerin % 70’lik kısmı vergi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınırken % 30’luk kısmı ise KKEG olarak dikkate alınacaktır.

Gerek binek otomobil kiralamalarında aylık bedelin 5.500.-TL’yi aşan kısmı ile  binek otomobillere ilişkin yapılan giderlerin % 70’lik kısmına ilişkin katma değer vergileri KDV beyannamelerinde indirim konusu yapılırken bu tutar ve oranı aşan tutarlara isabet eden KDV’ler ise KDV beyannamelerinde indirim konusu yapılamayacaktır.

Örneğin 10.000.-TL artı 1.800.-TL KDV aylık bedel ile kiralanan binek otomobilin ticari işletme tarafından ancak 5.500.-TL’si vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecek ve bu tutara isabet eden (5.500 x % 18=) 990.-TL’si KDV beyannamesinde indirim konusu yapılacak olup geri kalan kısmı KKEG olarak değerlendirilecektir.