ALBAYRAK MALİ MÜŞAVİRLİK - Serbest Muhasebeci Mali Müşavir & Bilirkişi

Şirketinize binek araç alırken veya kiralarken bir kez daha düşünün..!

Henüz kanunlaşmamakla birlikte TBMM de görüşülmekte olan yeni vergi düzenlemelerine ilişkin kanun teklifinde yer alan maddelerin bir kısmı gerek ticari kazanç, gerekse serbest meslek faaliyetlerine ilişkin kullanılan binek otomobillerin alımında ödenen KDV ve ÖTV, envantere alınanların amortismanları ve giderleri ile kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerin vergi matrahından indirim konusu yapılabilecek kira bedellerine ilişkin sınırlamalar ile ilgili. Öngörülen düzenleme herhangi bir işletme büyüklüğü, faaliyet alanı, işletme içinde hangi amaçlı kullanıldığına bakılmaksızın tüm binek otomobilleri kapsamına almakta. Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç tutulmakta. Ancak her halükârda binek otomobillerin ticari ve mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi amacına yönelik olması gerekir. İşletme faaliyeti dışında veya kazancın elde edilmesine yönelik olarak kullanılmayan binek otomobillerin envantere alınmış olsa bile giderlerini vergi matrahının tespitinde indirimi zaten mümkün değil. Yeni getirilmesi öngörülen düzenleme ile ticar Devamı..

Yeni vergi paketinde neler var?

DİJİTAL HİZMET VERGİSİ Dijital ortamda hizmet sağlayanlar tarafından Türkiye’de sunulan hizmetler (reklam hizmetleri, dijital bir içeriğin satışı, dinlenilmesi, izlenilmesi oynanması, kaydedilmesi, kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri ortamın sağlanması ve işletilmesi hizmetleri ve bu hizmetlere yönelik dijital ortamda verilen aracılık hizmetleri) bu verginin konusunu oluşturmaktadır. Verginin mükellefi dijital hizmeti sağlayanlardır. Verginin alacağının emniyeti amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanlar verginin ödenmesinden sorumlu tutulabilir. Türkiye’den elde edilen hasılatı 20 milyon TL veya dünya genelinden elde edilen hasılatı 750 milyon € veya muadili yabancı para karşılığı TL’den az olanlar bu vergiden muaftır. Verginin matrahı dijital hizmetler nedeniyle elde edilen hasılattır. Vergi oranı % 7,5’dur. Vergi matraha uygulanmak suretiyle bulunur, hesaplanan vergiden herhangi bir indirim yapılmaz. Vergilendirme dönemi takvim yılındaki birer aylık dönemlerdir. Vergi beyan üzerine tarh olunur. Vergi KDV yönünden bağlı olunan vergi dairesince tarh olunur. ( bağlı olmayanlarca Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca belirlenecektir.) Devamı..