DİJİTAL HİZMET VERGİSİ
 • Dijital ortamda hizmet sağlayanlar tarafından Türkiye’de sunulan hizmetler (reklam hizmetleri, dijital bir içeriğin satışı, dinlenilmesi, izlenilmesi oynanması, kaydedilmesi, kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri ortamın sağlanması ve işletilmesi hizmetleri ve bu hizmetlere yönelik dijital ortamda verilen aracılık hizmetleri) bu verginin konusunu oluşturmaktadır.
 • Verginin mükellefi dijital hizmeti sağlayanlardır.
 • Verginin alacağının emniyeti amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanlar verginin ödenmesinden sorumlu tutulabilir.
 • Türkiye’den elde edilen hasılatı 20 milyon TL veya dünya genelinden elde edilen hasılatı 750 milyon € veya muadili yabancı para karşılığı TL’den az olanlar bu vergiden muaftır.
 • Verginin matrahı dijital hizmetler nedeniyle elde edilen hasılattır.
 • Vergi oranı % 7,5’dur.
 • Vergi matraha uygulanmak suretiyle bulunur, hesaplanan vergiden herhangi bir indirim yapılmaz.
 • Vergilendirme dönemi takvim yılındaki birer aylık dönemlerdir.
 • Vergi beyan üzerine tarh olunur.
 • Vergi KDV yönünden bağlı olunan vergi dairesince tarh olunur. ( bağlı olmayanlarca Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca belirlenecektir.)
 • Ödenen vergi, gelir veya kurumlar vergisine esas safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebilir.
 • Beyanname verme ve ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükelleflere ihtarda bulunulabilir, bu durum GİB’ in internet sitesi üzerinde ilan edilir. İlan tarihinden 30 gün içinde yükümlülükler yerine getirilmezse yükümlülükler yapılana kadar erişimin engellenmesine karar verilebilir.
 
KONAKLAMA VERGİSİ
 • Konaklama tesislerinde (otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart, misafirhane ve kamping vb. gibi) sunulan hizmetler konaklama vergisine tabidir.
 • Verginin mükellefi bu hizmetleri sunanlardır.
 • Verginin matrahı KDV hariç sunulan hizmet ve değerler toplamıdır.
 • Vergi oranı %2’dir. (31.12.2020 tarihine kadar %1)
 • Konaklama vergisi fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilir. Bu verginden indirim yapılmaz. KDV matrahına dâhil edilmez.
 • Vergilendirme dönemi takvim yılındaki birer aylık dönemlerdir. Vergilendirme dönemini takip eden ayın 26’ıncı günü akşamına kadar beyan edilir ve KDV yönünden bağlı olunan (KDV mükellefiyeti olmayanlar tesisin bulunduğu yer vergi dairesine) vergi dairesine ödenir.
GELİR VERGİSİ TARİFESİNDE DÜZENLEME
 • Gelir vergisi tarifesinde yeni bir dilim eklenmiş ve vergi oranı %40 olarak belirlenmiştir.
Öngörülen tarife aşağıdaki şekildedir;
18.000 TL’ye kadar                                                                                                                                                                                % 15
40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL,  fazlası                                                                                                                                % 20
98.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL), fazlası                           % 27
500.000 TL’nin 98.000 TL’si için 22.760 TL, (ücret gelirlerinde 500.000 TL’nin 148.000 TL’si için 36.260 TL),  fazlası                  % 35
500.000 TL’nin 500.000 TL’si için 163.460 TL (ücret gelirlerinde 500.000 TL’nin 500.000 TL’si için 159.460 TL),  fazlası             % 40
 
 • Tek işverenden alınan ve 4’üncü gelir diliminde (500.000 TL) yer alan tutarı aşan tevkif suretle vergilendirilmiş ücretler için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilecektir.
 • Birden fazla işverenden tevkif suretle vergilendirilmiş ücret almakla beraber birden sonrakinde alınan ücretler toplamı 2’inci gelir diliminde (40.000 TL) aşması halinde bu gelirler önceden olduğu gibi beyan edilecektir.
 • Birden fazla işverenden tevkif suretle vergilendirilmiş ücret almakla beraber birden sonrakinde alınan ücretler toplamı 2’inci gelir diliminde (40.000 TL) aşmaması; fakat bu ücreti ile ilk işverenden alınan ücret toplamı 4’üncü gelir diliminde (500.000 TL) yer alan tutarı aşması halinde bu gelirler beyan edilecektir.
 • 4’üncü gelir diliminde (500.000 TL) yer alan tutarı aşan tutarda telif kazancı elde edenlerin beyanname vermeleri öngörülmektedir.
 
KİRALANAN VEYA İKTİSAP EDİLEN BİNEK OTOMOBİLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER
Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere;
 • Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 TL’ye kadarlık kısmı,
 • Binek otomobillerinin iktisabına ilişkin ÖTV ve KDV toplamının en fazla 115.000 TL’ye kadarlık kısmı,
 • Binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla % 70’inin,
 • ÖTV ve KDV hariç ilk iktisap bedeli 135.000 TL’yi, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde, amortismana tabi tutarı 250.000 TL’yi aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı,
Gider yazılması öngörülmektedir.
 • Söz konusu tutarlar her yıl yeniden değerleme oranında arttırılacağından amortisman tutarının tespitinde binek otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutar dikkate alınacaktır.
 • İlgili düzenlemenin serbest meslek erbabına ait binek otomobillerin giderlerine de uygulanması amacıyla GVK (Gelir Vergisi Kanunu) 68’inci maddesinde de benzer değişiklikler yapılması öngörülmektedir.
DEĞERLİ KONUT VERGİSİ
 • Değeri 5.000.000 TL üzerinde olan mesken nitelikli taşınmazlar verginin konusunu oluşturmaktadır.
 • Verginin matrahı bina vergi değeri ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değerden yüksek olandır.
 • Vergi oranı; 5.000.000 TL – 7.500.000 TL için (Binde 3) , 7.500.001 TL – 10.000.000 TL için (Binde 6) , 10.000.001 TL ve üzeri için (Binde 10) olarak öngörülmektedir.
 • Meskenin bulunduğu yerdeki vergi dairesine tutarı aşan yılı takip eden yılın Şubat ayının 20’inci günü sonuna kadar beyan edilir.
 • Yıllık olarak tarh ve tahakkuk olunur, Şubat ve Ağustos aylarının sonunda 2 eşit taksitte ödenmesi öngörülmektedir.
 
ÖNE ÇIKAN DİĞER ÖNGÖRÜLEN MADDELER
 • BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) oranı binde 1’den binde 2’ye yükseltilecektir.
 • Taşıma hizmeti verilmeyen işyerlerinde çalışanlara toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçları temin edilerek günlük 10 TL’ye kadar olan kısmı ulaşım bedeli istisnası, üzeri ücret olarak değerlendirilecektir.
 • İcra ve İflas Kanunu ile Avukatlık Kanunu uyarınca karşı tarafa yükletilen vekâlet ücretini (icra ve iflas müdürlüklerine yatırılanlar dâhil) ödemekle yükümlü olanlar, ödemenin avukatın müvekkiline yapılması durumunda ise müvekkil tarafından, gelir vergisi tevkifatı yapılması öngörülmektedir.
 • Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimine ilişkin düzenleme öngörülmüş, beyanname ibaresi maddede sayılan beyannameler ile sınırlandırılmış, tahakkuk ödenen vergilere ait ödeme koşulu da gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresine çekilmiştir. Ayrıca mahsuben ödemelerde daha sonra yapılan tespitlerde mahsuben ödenmek istenen tutarın %10’una kadar yapılan eksik ödemenin indirimden faydalanmaya engel teşkil etmeyeceği öngörülmektedir.
 • Vergi ziyaı cezalarında ilk defa işlenip işlenmediğine bakılmaksızın indirim oranı %50 olarak uygulanması, uzlaşmanın vaki olması halinde ödenecek vergi ziyaı cezası için maddede yer alan şartlar dâhilinde %25 oranında indirimden yararlanılmasına öngörülmektedir.
 • İzaha davet edilenlerin izahta bulunma süreleri ile beyanname verme ve ödeme süreleri 15 günden 30 güne çıkarılmaktadır.
 • Spor hakemlerine ödenen ücretlerdeki gelir vergisi istisnası kaldırılması öngörülmektedir.
 • Sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılacak tevkifat oranı belirleyen madde 31.12.2023’e kadar uzatılması, lig usulünde olan spor dallarında en üst ligdeki sporcu ücretlerine uygulanan tevkifat oranı % 20 olarak öngörülmüştür.