ALBAYRAK MALİ MÜŞAVİRLİK - Serbest Muhasebeci Mali Müşavir & Bilirkişi

DERNEKLERDE E-DEFTER TUTABİLECEKLER..!

9 Temmuz 2020 PERŞEMBE tarihinde yayınlanan DERNEKLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazeteye göre; “Madde 32 – Dernekler aşağıda yazılı defterleri tutarlar. a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir: 1) Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır. 2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir. 3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır. 4) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir. b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir: 1) (a) bendinin 1 inci, 2 nci, 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasınd Devamı..