ALBAYRAK MALİ MÜŞAVİRLİK - Serbest Muhasebeci Mali Müşavir & Bilirkişi

Serbest bölge uygulamaları ve grup şirketleri arasındaki ilişkiler

Şirketimiz bünyesinde serbest bölge uygulamaları tecrübesine sahip Yeminli Mali Müşavir ortaklarımız sayesinde, Türkiye’deki şirketlerin serbest bölgelerde kurulmuş şirketlerle ilişkilerinde veya serbest bölgedeki şubenin Türkiye’deki merkezle ilişkilerinde riskli uygulamalar ortaya konulup yönetimle paylaşılır ve düzeltilmesi için gerekli destek sağlanır. Ayrıca, grup şirketleri arasındaki ilişkiler, gider paylaşımı, yapılan giderlerin yansıtılması, grup içi satışlarda satılan malın ya da hizmetin fiyatlanması, her türlü kredi avans ilişkisi gibi vergi uygulamaları açısından en fazla risk taşıyan konularda danışmanlık hizmeti verilmektedir. Devamı..

Revizyon hizmetleri

Yasa gereği tutulması gereken defterlerin kayıt usulü ve tasdik yönünden Tüm vergi mevzuatları çercevesinde kontrolünün yapılması, İşletmeye ait Katma Değer, Muhtasar, Damga vergisi, Geçici vergi beyannameleri ile SSK. Bildirgelerinin dönemler itibarı ile tahakkuklarının ve muhasebeye intikallerinin kontrolü, Personel bordrolarının sondaj yöntemi ile bir bütün olarak kontrolü, Şirketin düzenlemiş olduğu faturaların sondaj yöntemi ile uygunluk ve muhasebe kayıtlarının doğruluk açısından kontrolü, Gelir ve gider hesapları ile tahakkuklarının sondaj yöntemi ile belgelere inilerek kontrolü, Kullanılan hesap planının Muhasebe genel tebliğlerine uygunluluğunun kontrolü. Devamı..

Kurum kazançlarının vergilendirilmesi

Kurumlar Vergisinin Konusu ve  Özellikleri Kurumlar Vergisi Tam ve Dar mükellefleri ve Özellikleri (Sermaye Şirketleri, Kooperatifler, İktisadi Kamu Kuruluşları, Dernek ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler, İş Ortaklıkları (Joint Venture), Döner Sermayeli İşletmeler Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Muafiyetler Diğer Kanunlarda Yer Alan Muafiyetler Kurumlar Vergisi Kanunu’na Göre İstisna Kapsamına Alınan Kazançlar Diğer Kanunlarda Yer Alan İstisnalar Uluslar arası Antlaşmalarla Sağlanan İstisnalar ve Uluslar arası Kurumlara Tanınan İstisnalar İstisna Uygulaması ve Önemli Konular Safi Kurum Kazancının Tespiti Safi Kurum Kazancının Tespitinde İndirilecek Giderler Safi Kurum Kazancının Tespitinde Zarar Mahsubu Safi Kurum Kazancının Tespitinde Diğer İndirimler Safi Kurum Kazancının Tespitinde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Beyanname Verilme Zamanı, Yeri ve Eklenecek Belgeler Yıl İçinde Tevkif Yoluyla Yapılan Vergi Kesintilerinin durumu Vergi Alacaklarının İadesi ve Mahsubu Devamı..

Ticari Kazançların Vergilendirilmesi (Gelir Vergisi)

• Ticari Faaliyetlerin Özellikleri • Şahıs Şirketlerinin Ortaklık Yapısı ve Vergilendirmede özellik arz eden hususlar • Bilanço esasına tabi Birinci sınıf Tacirlerin Gerçek Usulde Vergilendirmesi • İşletme Hesabı esasına tabi İkinci sınıf Tacirlerin Gerçek Usulde Vergilendirmesi • Birinci Sınıftan İkinci Sınıfa Geçiş Koşulları • İkinci Sınıftan Birinci Sınıfa Geçiş Koşulları • Ticari Kazancın Tespitinde İndirilecek Giderler • Ticari Kazancın Tespitinde İndirilemeyecek Giderler • Diğer Kanunlara Göre İndirilebilecek ve indirilemeyecek Giderler • Yıllara Sari İnşaat ve Onarma İşlerinin Vergilendirilmesi • Ticari Kazancın Tespiti ve İstisnaları (PTT Acenteleri istisnası, Serbest Bölge istisnası, Eğitim Öğretim İşletmeleri istisnası, Sergi Panayır İstisnası,AR-GE istisnası, Gemilerin 2.sicile kayıtlı olması nedeniyle oluşan istisnalar, Yatırım İndirimi İstisnası, 5811 Sayılı Kanun Kapsamındaki İstisnalar • Yurtdışı Faaliyetlerden Doğan Zararların Mahsubu • Geçici Verginin Mükellefleri • Geçici Vergi Dönemleri, Kapsamına Girmeyen Kazançlar,Geçici Vergiye Esas Kazancın Tespiti, Geçici Verginin Eksik Beyan edilmesi Du Devamı..

Beyanname Hizmetleri

K.D.V.          : 1 ve 2 no’lu K.D.V. Beyannamelerinin düzenlenmesi, Tahakkuku ve bildirimi ile aylar  ve yıllar itibariyle beyanname değerlerinin    karşılaştırmalı analizinin yapılması. MUHTASAR    : Muhtasar Vergi Beyannamelerinin düzenlenmesi, Tahakkuku ve Bildirimi ile Beyannameyi oluşturan kalemlerin detaylı   Raporlanması. GELİR           : Ticari Kazanç (1. ve 2. sınıf Tüccarlar ve adi ortaklıklar) Menkul Sermaye İradı (Faiz, Temettü, alım satım kazancı)   Gayrimenkul   Sermaye  (Kira Geliri)   Diğer Gelirlere ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin    Hazırlanması, Tahakkuku ve bildirimi. KURUMLAR    : Tam ve Dar Mükelleflere ait Yıllık kurumlar vergisi beyannamenin hazırlanması Tahakkuku ve bildirimi. B.S.M.V.       : Bankacılık ve Sigorta Muameleleri Vergisi  Beyanı, Tahakkuku ve bildirimi SSK             : Sosyal Güvenlik Kurumuna Aylık SSK Bildirimlerinin yapılması Hizmet Listeleri ile Tahakkuk fişlerinin bildirilmesi BORDRO       : Çalışanlara ilişkin aylık bordroların hazırlanması. Aylık ve yıllık olarak işverene maliyetine ilişkin raporlama ve analizlerin Devamı..